Yazdır
Paylaş

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KARAR YAYIMLANDI.

8 Nisan 2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7496 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yatırım teşvik mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.
 
 
1)    GENEL BAKIŞ
 
2015/7496 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  ile yapılan değişikliklere konu başlıklarla aşağıdaki gibidir
 
 
1.a) 31.12.2014 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için geçerli olan;
 
 
- Stratejik yatırımlara ilişkin faiz desteği,
 
- Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği
 
- Vergi indirimi avantajları,
 
2015 yılında yatırım yapanlar için de uygulanacaktır.
 
1.b) Maden arama yatırımlarında, sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanabilmesi, tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilecektir.
  
 
1.c) Biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım konuları kapsamından çıkarılmıştır.
   
1.d) Daha önce asgari 20.000.000 Türk Lirası ile sınırlı olan savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasındayken, yapılan değişiklikle Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar, asgari sınır olmaksızın öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.
   
1.e) Ekonomik İşbilirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) ve Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları öncelikli yatırım konuları kapsamına dahil edilmiştir.
   
1.f) Teminatla ithalatta, bir defada verilebilecek teminat süresi altı ay olup, sürenin başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içerisinde teşvik belgesini düzenlenmemiş olanlar, süre bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edebileceklerdir. Verilecek ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği tarih kabul edilecektir.
   
1.g) Teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlara ilişkin iki ay süre uzatımı talebi hakkı getirilmiştir.
   
1.h) Bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;
 
I)) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2 nci bölgede yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışını, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5 inci bölgede yüzde yetmişini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
 
II) Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini,
 
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilecektir.
 
1.ı) İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı (14 üncü satır), Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı (32 nci satır), Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı (34 üncü satır), Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı asgari yatırım tutarları (37 nci satır);
 
-       1 inci bölge için 4 milyon TL ‘den ve 2 nci bölgeler için 3 milyon TL’den 1 milyon TL’ye,
 -       3 üncü bölge için 2 milyon TL’den, 4 üncü ve 5 inci bölgeler için 1 milyon TL’den 500 bin TL ‘ye
 
 düşürülmüştür.
 
Değişiklikler, Kararın yayımı tarihi olan 08.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
2)     GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
 
2015/7496 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  ile , 2012/3305 sayılı Kararın 9. maddesinde değişiklik yapılmıştır.
 
Söz konusu değişiklikle, teşvik belgesi için başvuru yapılmış ancak belgeye bağlanmamış yatırımlarda, makine ve teçhizatın teminatla ithalinde, bir defada verilecek teminat süresi altı ay olarak belirlenmiştir. Böylece azami altı aylık süre belirli bir süre haline gelmiştir. Bu süre içinde belgenin düzenlenmemesi durumunda, üç ay içinde süre uzatımı için başvurulması gerekmektedir.
 
Değişiklik öncesi ve sonrası düzenlemenin hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Eski Metin
Yeni Metin
Gümrük vergisi muafiyeti
 
MADDE 9 – …
 
(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olmasıhalinde süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde (ek süreler dahil) teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
 
Gümrük vergisi muafiyeti
 
MADDE 9 –
 
(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi altı ay olup sürenin başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içerisinde teşvik belgesinin düzenlenmemiş olması halinde süre bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilir. Verilecek ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği tarihdir. Teminatın çözümü için, teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi gerekir. Aksi taktirde teminat irat edilir. 
 
Kararın 5. maddesiyle 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 4. maddeyle, teminat verilerek ithalat işlemi yapılmış, ancak süresinde süre uzatımı için başvurulmamış ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş yatırımlar için, iki ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulmasına olanak sağlayan bir düzenleme yapılmıştır.
 
Düzenlemenin tam metni aşağıdaki gibidir:
 
 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu hüküm, daha önceki Kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanır. (2) Bu maddeyi ihdas eden Kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara İstinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.
 
 
 
3)     AVANTAJLI ORANLARIN UYGULAMA SÜRESİNİN UZATILMASI, STRATEJİK YATIRIMLARA FAİZ DESTEĞİ ÖNGÖRÜLMESİ
 
2015/7496 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  ile , 31.12.2014 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için geçerli olan;
 
-   Yatırıma katkı oranları ve kurumlar vergisi indirim oranları ile
-   Sigorta primi işveren payına ilişkin avantajlı sürelerin
 
yatırıma 2015 yılında başlayanlar için de uygulanması olanağı getirilmiştir.
 
Kararla ayrıca, 31.12.2015 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında yapılacak stratejik yatırımlarda faiz desteği sağlanması öngörülmüştür.
 
Yapılan düzenleme sonrasında 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için uygulanacak oranlar ve süreler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
 
a) Vergi indirim oranları ve yatırıma katkı oranları
 
31.12.2015 tarihine kadar başlanan yatırımlar için
 
Bölge
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yat. Katkı Oranı (%)
KV İnd. Oranı (%)
Uyg. KV Oranı (%)
Yat. Katkı Oranı (%)
KV İnd. Oranı (%)
Uyg. KV Oranı (%)
1
15
50
10
25
50
10
2
20
55
9
30
55
9
3
25
60
8
35
60
8
4
30
70
6
40
70
6
5
40
80
4
50
80
4
6
50
90
2
60
90
2
 
  
 
01.01.2016 tarihinden sonra başlanan yatırımlar için
 
Bölge
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yat. Katkı Oranı (%)
KV İnd. Oranı (%)
Uyg. KV Oranı (%)
Yat. Katkı Oranı (%)
KV İnd. Oranı (%)
Uyg. KV Oranı (%)
1
10
30
14
20
30
14
2
15
40
12
25
40
12
3
20
50
10
30
50
10
4
25
60
8
35
60
8
5
30
70
6
40
70
6
6
35
90
2
45
90
2
 
Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.
 
b) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama süreleri
 
Bölgeler
Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlar
Stratejik yatırımlar
31.12.2015 Tarihine Kadar Başlanılan Yatırımlar
01.01.2016 Tarihinden Sonra Başlanılan Yatırımlar
1
2 yıl
-
7 yıl
2
3 yıl
-
7 yıl
3
5 yıl
3 yıl
7 yıl
4
6 yıl
5 yıl
7 yıl
5
7 yıl
6 yıl
7 yıl
6
10 yıl
7 yıl
10 yıl
 
c) Faiz desteği
 
Kararın 2. maddesiyle 2012/3305 sayılı Kararın 11. maddesinin  beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 31.12.2015 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında yapılan stratejik yatırımlar için faiz desteği sağlanması öngörülmüştür.
 
4)     ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
 
2012/3305 sayılı Kararın 17. maddesine göre, maddede sayılan yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmekte, bu yatırımların, 6. bölgede yer almaları halinde ise bulunduğu bölge desteklerine tabi olmaktadır.
 
Yeni Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Kararın 17. maddesinde değişiklik yapılarak; bazı yatırım konuları öncelikli yatırım kapsamına alınmış, bazı yatırım konuları kapsamdan çıkartılmış, bazı yatırım konularıyla ilgili olarak da değişiklik yapılmıştır.
 
 
ÖNCELİKLİ YATIRIM OLMAKTAN ÇIKARTILAN YATIRIM KONUSU
Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
NOT: Bu yatırım konusu öncelikli yatırım konularından çıkartılmış olmakla birlikte, aşağıda da belirtildiği üzere, öncelikli yatırım konularına, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı eklenmiştir.
 
ÖNCELİKLİ YATIRIM KAPSAMINA ALINAN YATIRIM KONULARI
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US- 97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
NOT:  Bu yatırım konuları şunlardır:
      2423   : İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı.
      30       : Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı.
      32       : Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı.
      33       : Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı.
      353     : Hava ve uzay taşıtları imalatı.
 
Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları
 
Öncelikli yatırım kapsamında olan ancak tanımı değiştirilen yatırım konusu
 
Eski hali
 
Yeni hali
Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki  savunma, havacılık ve uzay alanındaki alanındaki yatırımlar
Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar
 
 
5)     2015 VE 2016 YILLARI YATIRIM HARCAMALARI İÇİN YATIRIM DÖNEMİNDE İNDİRİM UYGULAMASI
 
2012/3305 sayılı Kararın 15. maddesiyle, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;
 
a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
 
b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini,
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasına olanak sağlanmıştır.
 
16.03.2015 tarih ve 2015/7496 sayılı Kararın 6. maddesiyle  2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 5. maddeyle, 2015-2016 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için yatırım döneminde diğer gelirlere uygulanacak indirimli oranla sağlanacak vergi tasarrufunun sınırları artırılmıştır. Düzenlemeyle ayrıca,
 
1. Bölgede bu yıllarda yapılacak yatırımlar nedeniyle, diğer gelirlere indirimli oranın uygulanabilmesine olanak sağlanmıştır.
 
Yeni Karar çerçevesinde, 2015-2016 yılları yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi oranı, gerçekleşen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde, yatırım döneminde aşağıdaki tabloda yer alan sınırlar içinde, diğer gelirlere uygulanabilecektir.
 
Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı
(%)
 
Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda (%)
Stratejik yatırımlarda (%)
1. Bölge
50
70
2. Bölge
55
70
3. Bölge
60
70
4. Bölge
65
70
5. Bölge
70
70
6. Bölge
80
80
  
 
 
6)     GEÇİCİ MADDELER VE DİĞER DÜZENLEMELER
 
Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu hüküm, daha önceki Kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanır.
 
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”
 
6.    Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;
 
a)    Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2 nci bölgede yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışını, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5 inci bölgede yüzde yetmişini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
 
b)    Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini,
 
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir
 
16.03.2015 tarih ve 2015/7496 sayılı Kararla yapılan diğer bazı düzenlemeler şunlardır:
 
-   Maden arama yatırımlarında, sigorta primi işveren desteği uygulamasına, tamamlama vizesi yapılmadan önce başlama olanağı sağlanmıştır.
 
-   Bölgesel desteklerden yararlanabilecek bazı yatırımlarda, asgari yatırım tutarları artırılmıştır.
 
-   Doğalgaza dayalı bazı elektrik üretimi yatırımları, teşvik kapsamına alınmıştır. Düzenleme 2012/3305 sayılı Kararın EK-4 sayılı “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün (4) numaralı sırası değiştirilerek yapılmış olup, düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir:
 
 
 
ESKİ DÜZENLEME
 
YENİ DÜZENLEME
“4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar hariç).”
“4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimim asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç).”
 

 

2015/7496 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR TAM METNİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

FeedCount-Like Google Analytics Statistics - Simple Demo
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'GAPI: Failed to authenticate user. Error: "Error=BadAuthentication "' in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php:418 Stack trace: #0 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php(62): gapi->authenticateUser('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #1 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/advanced.php(81): gapi->__construct('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #2 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/index.php(132): include('/home/consultav...') #3 {main} thrown in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php on line 418