Yazdır
Paylaş

YASAL DEFTERLER, BU DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİK ZAMANLARI

 1)    GENEL AÇIKLAMA 

Hesap dönemi takvim yılı olanların, 2015 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2014 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir..
 
Aşağıda ;
 
- 213 sayılı . Vergi Usul Kanunu
-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 
Kapsamında Tutulması  gereken  defterler ve bu defterlerin tasdik süreleri ;
 
İle;
 
2015 hesap döneminde E-defter Uygulaması kapsamına giren mükelleflerin bu  Kapsamında Tutması  gereken  defterler ve bu defterlerin tasdik süreleri ;
 
açıklanmıştır
 
2)  213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE BUNLARIN TASDİK SÜRELERİNE AİT AÇIKLAMALAR
 
2.1) Tasdik Edilmesi Gereken Defterler
 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 220. maddesine göre;
 
- Yevmiye ve envanter defterleri
- İşletme defteri
- İmalat ve istihsal vergisi defterleri
- Nakliyat vergisi defteri
- Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri
- Serbest meslek kazanç defteri
- İzin verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler,
 
tasdike tabidir.
 
Defteri kebiri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu defter olmasına rağmen , bu defterin tasdikini VUK kapsamında zorunlu kılmamıştır. Böyle olmakla birlikte, defteri kebir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdike tabidir
 
 
2.2) Defterlerin Tasdik Süresi
 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 221. maddesinde söz konusu defterlerin aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirilmesi gerekmektedir:
 
- İşe devam etmekte olan mükellefler  defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda
- Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde
 
- Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya başka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
 
Bu kapsamda , hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler  2015 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2014 tarihine kadar tasdik ettirmeleri zorunludurr.
 
 2014 yılında kullanılan yasal defterlerini 2015 yılında da kullanmak isteyenlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 222. maddesi hükmü gereğince, Ocak 2015 sonuna kadar tasdiki yeniletmeleri  zorunludur..
 
2.3) E-Defter Uygulaması ve Tasdik
 
Bilindiği gibi; Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliği 13.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
 Şartları yerine getiren mükelleflerin, e-defter kapsamında  yevmiye defteri ve defteri kebiri elektronik ortamda tutmaları gerekmektedir
 
Elektronik defter tutanlar için hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.
 
 
3) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE TASDİK SÜRESİ
 
3.1) Tutulması Gereken Defterler
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesi ve Ticari Defterler İlişkin Tebliğe göre;
 
- Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür.
 
Sayılan defterlere İlaveten;
 
a) Şahıs şirketleri genel kurul toplantı ve müzakere defteri,
b) Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri,
 
tutmak zorundadır.
 
3.2) Tasdik Edilmesi Gereken Defterler ve Tasdik Zamanı
 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulan defterlerin tamamı için onay zorunluluğu vardır.
 
Açılış onay zamanı Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nda aynıdır.
 
Diğer bir önemli konu defterlerin kapanış tasdiki olu;
 
Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulan defterlerden
 
-yevmiye defteri izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar;
- yönetim kurulu karar defteri izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar
 
kapanış tasdikine tabidir.
 
4) SÖZ KONUSU DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
 
Tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerden herhangi birisinin;
 
- Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352/II-6. maddesi çerçevesinde ikinci derece usulsüzlük cezası,
- Tasdik işleminin yaptırılmamış olması 212 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-8. maddesi çerçevesinde birinci derece usulsüzlük cezasını, bu fiil aynı zamanda re’sen takdir nedeni de sayıldığından cezanın
 
iki kat kesilmesini,
 
gerektirmektedir.
 
-                      Yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler de tasdik ettirilmemiş sayılmaktadır
-                      3065 Sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. maddesi hükmü, yüklenilen katma değer vergisinin indirimini, belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi koşuluna bağlamıştır. Bu Yasal düzenleme nedeniyle, yüklenilen katma değer vergisinin indirimi ancak mal ve hizmet alım belgelerinin yasal defterlere kaydedilmesi halinde mümkün bulunmakta, yasal defterlere kaydedilmeyen belgelerde yer alan katma değer vergisi ise indirim konusu yapılması mümkün değildir
 
Diğer bir ifade ile;
 
- Tasdik ettirilmemiş defterlere yapılan kayıtların hiç yapılmamış sayılır,
- Bu defterlere kaydedilen faturalarda yer alan katma değer vergilerinin de indirim konusu yapılamaz,
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tasdike tabi defterlerin tasdik işlemlerinin yaptırılmaması halinde, 2015 yılı için 4.934 lira idari para cezası uygulanacaktır.
 
 
 

FeedCount-Like Google Analytics Statistics - Simple Demo
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'GAPI: Failed to authenticate user. Error: "Error=BadAuthentication "' in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php:418 Stack trace: #0 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php(62): gapi->authenticateUser('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #1 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/advanced.php(81): gapi->__construct('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #2 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/index.php(132): include('/home/consultav...') #3 {main} thrown in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php on line 418