Yazdır
Paylaş

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNUN HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

 1)    ÖZET 

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 6552 kanun numarasıyla yasalaşan kamuoyunda "Torba Kanun" olarak da bilinen "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
6552  sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 146 maddeden oluşmakta olup kanundaa yer alan vergi ve benzeri düzenlemelerin yer aldığı maddeler aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:
 
Madde
Düzenleme
23
Harçlar Kanunu’nun 88. maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet tezkeresinin harç ödenmeksizin verilmesi önerilmektedir.
26
Bazı kıymetli taşların teslimi katma değer vergisinden istisna iken, yapılan değişiklikle istisnanın, kıymetli taşların Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılması önerilmektedir.
27
Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 33. madde eklenmektedir. SGK’na borcu olan bazı kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların bu kuruma devri ile bu Kurum tarafından teslimi KDV’den istisna tutulmaktadır.
38
SGK’na çeşitli muafiyetler verilmektedir.
73
Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.
74
Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar net bakiyesiyle ilgili muhasebe düzeltmeleri yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
76
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları yapılandırılmaktadır.
77
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalara ve Borsalar Kanunu kapsamındaki Oda ve borsalara ait aidat borçlarının yeniden yapılandırılması önerilmektedir.
78
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan aidat borçları yeniden yapılandırılmaktadır.
80
Gümrük vergileri yeniden yapılandırılmaktadır.
81
Sigorta primi borçları yeniden yapılandırılmaktadır.
92
Başbakanlıkça ve Bakanlar Kuruşlunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışların vergi matrahından indirimi düzenlenmektedir.
104, 105
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu kapsamında, bazı cihazların ithalinde ödenen bandrol veya etiketlerin ödenme zamanı yeniden düzenlenmektedir.
107
YMM sorumlulukları konusunda düzenleme yapılmaktadır.
116
Bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamından çıkartılmıştır.
144
Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmaktadır.
145
Yürürlük maddesidir.
 
 
6552 sayılı Yasa ile aynı tarza eski yıllarda çıkan 6111 sayılı Kanunun bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri karşılaştırıldığında 6111 sayılı Kanun’da olup da 6552 sayılı Kanun’da olmayan düzenlemeler şunlardır:
 
 
6552 sayılı Yasa ileyapılan düzenlemeler uyarınca;
 
Ø 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
Ø Beyana dayanan vergilerde, 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi 2. taksiti hariç),
Ø 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı 2. taksit motorlu taşıt vergileri hariç),
kesinleşmiş olup, 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların;
Ø Ödenmemiş kısımlarının tamamı ile;
Ø Bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
yasada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak
Ø bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının, % 50’sinin bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan % 50’sinin tahsilinden
vazgeçilir. 
Ø Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında ve vergi aslına bağlı vergi cezaların tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.
Ayrıca;
Ø Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi, 
Ø taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
Ø belediyelerin su kullanımından kaynaklanan alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da (ceza ve faizler dahil)  
yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. 
Ödeme taksitleri;
Ø Yapılandırılan borçların bir defada veya taksitle ödenme imkanı bulunmaktadır. Ancak taksitle yapılacak ödemelerde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
Başvuru Süreleri;
Ø Kanun kapsamındaki kesinleşmiş borçları için yapılandırma talep eden mükelleflerin 30 Kasım Pazar gününe geldiği için 1 Aralık 2014 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.
Ø Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan; Kasa mevcutları ileİşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
Ø SGK açısından başvuru zamanı: Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi için başvuru son tarihi 30 Nisan 2015. Bunun dışında kalan SGK prim ve alacaklarının yapılandırılması için son tarih 31 Aralık 2014 tür.
 
2) KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILARAK ÖDENEBİLECEK KAMU BORÇLARI VE ÖDEMEDE İZLENECEK YOL HARİTASI

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasından yararlanmak için Kanun’un yayımını izleyen ikinci ay olan 30 Kasım Pazar gününe geldiği için 1 Aralık 2014 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.

2.1. Hangi Vergiler , hangi şartlarda yeniden yapılandırılacak ?
 

6552  sayılı Kanun kapsamındaki kamu Borçları Şunlardır;

 

KAPSAMA GİRECEK KAMU BORCU TÜRÜ
BORCUN DÖNEMİ
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
- 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
- 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
- 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları ile asli ve fer’i amme alacakları (Kanun’da sayılan bazı cezalar, paylar ve hisseler kapsamda değildir.)
Kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımı tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklar
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,
Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olduğu halde kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar
Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği verilen para cezaları
30.04.2014 tarihinden önce verilen idari para cezalarından kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren; gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları
30.04.2014 tarihinden önce, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan alacaklar.
 
 
2.2) Kanun Kapsamında Yapılandırılacak İdari Para Cezaları Hangileridir ?
 
30 Nisan 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen;
 
  • Trafik idari para cezası,
  • Karayolu taşıma idari para cezası,
  • Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası,
  • Askerlik para cezası,
  • Seçim para cezası,
  • Nüfus para cezası,
 
Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenebilecektir.
 
2.3. Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Nasıl Olacak ? 
 
Ø Yapılanma Kapsamında ;
tahsil edilecek olup,
tahsilinden vazgeçilecektir.
 
Ø Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında ve vergi aslına bağlı vergi cezaların tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.
 
Kanun kapsamına giren alacaklar için yapılandırmadan yararlanılması durumunda ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.
 
ÖDENECEK TUTARLAR
 
SİLİNECEK TUTARLAR
 
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar
 
- Vergi asıllarının tamamı
- Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
- Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si
- Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar
- Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
- Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar
- Gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların tamamı
- Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’si
- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı
- Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) aylık değişim oranına göre hesaplanan tutar
- Alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı
- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan % 50’si
 
 
3) KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI
 
Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;
31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
 
Ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) beyanında, Ortaklardan Alacaklar". Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.
 
Mükellefler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.
 
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile net alacak tutarının düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;

4) KANUN KAPSAMINDA PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDEME HALLERİNDE HESAPLAMA ŞEKLİ
 
Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
 
Buna göre:
Öngörülen ödeme koşullarına göre;
 
Ø Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak, 
 
Ø Taksitle ödeme olanağının kullanılması durumunda, taksitler tercih edilen ödeme süresine göre belli bir katsayıyla artırılacak, artırılmış tutarlar taksit sayısına bölünerek borç tutarı eşit taksitler halinde ödenecektir. Tercih edilebilecek taksit sayısı, tercih edilen taksit sayısına göre ödeme vadesi ve ödeme vadesine göre ödenecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak katsayılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Seçilen Taksit Sayısı
Ödeme Süresi (Ay)
Katsayı
6
12
1,05
9
18
1,07
12
24
1,10
18
36
1,15
 
 
Yeniden Yapılandırma Sonucunda Oluşan Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Ne Olacak ?
 
Ø Kesinleşmiş borçlarını yeniden yapılandırarak taksitle ödemek isteyenlerin, taksitlerini zamanında ödemeleri gerekmektedir.
 
Ø Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
 
Ø Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir.
 
Yeniden Yapılandırılacak Vergi Türünün Cari Dönemde tahakkuk eden Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Ne Olacak ?
 
Kanun’a göre;
 
- Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,
- Stopaj gelir/kurumlar vergisi,
- Katma değer vergisi ve
- Özel tüketim vergisi
 
için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan bu borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.
 
Yeniden Yapılandırılmak istenen vergi borcu için Davaların açılmış ise Durum Ne olacak ?
 
Kanun’a göre, yapılandırma olanağından yararlanılabilmesi için kapsam giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekmektedir.
Bu nedenle yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuracakların, tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecektir.
 
5)  SİGORTA PRİMİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 
6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında SGK prim borçları ve cezaları yeniden yapılandırılmaktadır.
 
2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait;
Kanun kapsamındadır.
 
Buna göre;
bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,
Tahsilinden..vazgeçilecektir.

SGK açısından başvuru zamanı:
 
6)  6552 SAYILI KANUNUN İLE  KDV KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERDİR ?
 
6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi değiştirilmektedir.
 
Buna göre, KDV Kanununun 17 nci maddesinin Diğer İstisnalar başlıklı dördüncü fıkrasının (g) bendindeki “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Ø Yapılan düzenleme ile yukarıda sayılan kıymetli taşların borsa dışında işlem görmesi durumunda daha önceden uygulanan KDV istisnası uygulanmayacaktır.
 
Aynı Kanunun 27 nci maddesi ile KDV Kanununa eklenen geçici 33 üncü maddeyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmaktadır.
 
7)  6552 SAYILI KANUNUN İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERDİR ?
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır. Böylelikle aşağıda yer alan kıymetli taşlara uygulanan ÖTV kaldırılmıştır.
 
- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.l.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır.
 
G.T.I.P. NO
Mal İsmi
Vergi Oranı(%)
71.01
Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
20
71.02
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
(Sanayide kullanılanlar hariç)
20
71.03
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
20
7104.90.00.00.19
(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)
Diğerleri
20
71.05
Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları
(Sanayide kullanılanlar hariç)
20
71.16
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
20

 

Bu değişiklik sonucu, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, inci gibi değerli taşların ithalinde uygulanan % 20 oranındaki ÖTV kaldırılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde değerli taşların işlenmesi sonucu yine taş olarak tesliminde de ÖTV uygulanmayacaktır. Değerli taşlardan mamul ziynet eşyaları ise (kıymetli taş veya inciden mamul saat kayışları hariç) ÖTV’nin konusuna girmediğinden, ziynet eşyalarında

 
ÖTV yönünden bir değişiklik olmayacaktır.
 
Sonuç itibariyle değerli taşlarda uygulanan % 20 oranındaki ÖTV kaldırılırken, bunların borsa dışında satışında % 18 oranında KDV getirilmiş olmaktadır.
 
 
8) 6552 SAYILI KANUNUN İLE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERİDİR ?
 
6652 sayılı Kanunun 144 üncü maddesiyle, 5746 sayılı Kanunun İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Ø Böylelikle, Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmıştır.
 
9) 6552 SAYILI KANUNUN İLE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERDİR
 
6552 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler”
 
Yapılan düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet tezkeresinin harç ödenmeksizin verilmesi sağlanmaktadır.
 
 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

FeedCount-Like Google Analytics Statistics - Simple Demo
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'GAPI: Failed to authenticate user. Error: "Error=BadAuthentication "' in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php:418 Stack trace: #0 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php(62): gapi->authenticateUser('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #1 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/advanced.php(81): gapi->__construct('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #2 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/index.php(132): include('/home/consultav...') #3 {main} thrown in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php on line 418