Yazdır
Paylaş

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ HAKKINDA KISA BİLGİLER

 27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)”. İle  6552 sayılı Kanun’la yapılan

 

·           kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ve bu kapsamda ödenmesi
 
·          kasa/ortaklardan alacaklar hesaplarının tutarları üzerinden % 3 vergi ödenerek KKEG olarak aktiften düşülmesine
 
        ilişkin düzenlemelere ait yol haritası ve  uygulamasında kullanılacak örnek dilekçe ve formlara da Tebliğ ekinde yer verilmiştir.
 
1) KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 
1.a) YENİDEN YAPILANDIRILMAYA GİREN KAMU ALACAKLARI
 
 
Bir alacağın 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için şu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir.
 
1) 6552 sayılı Kanun’un 73. Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,
2) Kesinleşmiş alacak olması,
3) Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması
 
şarttır.
 
Yapılandırma kapsamına, Kanun’un yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibariyle (bu tarih hariç) kesinleşmiş alacaklar girmektedir. Buna göre 11.09.2014 ve sonrasında kesinleşen kamu alacakları kapsama girmemektedir.
 
Kesinleşme, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır.
 
1.b) BAZI ALACAKLAR İÇİN KESİNLEŞME SÜREÇLERİ
 
Alacak türü
Kesinleşme süreci
Beyan edilen vergiler
- Beyan tarihinde kesinleşir.
(İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması durumunda alacak kesinleşmemiş olmakla birlikte, özel düzenleme nedeniyle bu alacakların yapılandırılması mümkündür.)
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve cezalar
- Süresinde dava açılmaması veya dava açılmışsa yargılama aşamalarının son bulması,
- Uzlaşmanın gerçekleşmesi,
ile kesinleşir.
İdari para cezaları
- İdari yaptırım kararına karşı süresinde dava açılmaması veya dava açılmışsa yargılama aşamalarının son bulması ile kesinleşir.
Ecrimisiller
- Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği üzerine süresinde dava açılmaması veya dava açılmışsa yargılama aşamalarının son bulması ile kesinleşir.
Diğer alacaklar
- Alacakların varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması ile kesinleşir.
 
 
1.C) DÜZENLEME KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI DÖNEMLERİ
 
 
Kamu alacağı türü
Dönemi
Yıllık beyannameyle beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi
- 2013 takvim yılı ve önceki yıllara ait vergiler kapsamda
- 2014 takvim yılına ait vergiler kapsam dışı
- 2013 yılı gelir vergisi ikinci taksiti kapsam dışı
- Özel hesap dönemine tabi olanlarda, beyanname verme süresinin son günü 30.04.2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsamda
Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde
- Mart 2014 ve öncesi dönemlere ait vergiler kapsamda
- Nisan 2014 ve sonrası dönemlere ait vergiler kapsam dışı
Vergilendirme dönemi üç ay olan vergilerde
- Beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ve öncesine rastlayan dönemlere ait vergiler kapsamda
Vergilendirme dönemi 15 gün olan vergilerde
- Beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ve öncesine rastlayan dönemlere ait vergiler kapsamda
- 1-15 Nisan 2014 dönemi vergisi kapsamda, 16-30 Nisan 2014 dönemi vergisi kapsam dışı
Veraset ve intikal vergisi
- Beyanname verme süresinin son günü 30 Nisan 2014 ve bu tarihten önce olan vergiler
Harçlar (Tapu harçları)
- 30 Nisan 2014 ve öncesinde gerçekleşen işlemler nedeniyle tarh edilip 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş bulunan harçlar kapsamda
Harçlar (Yıllık harçlar)
- 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden ve 10.09.2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan harçlar kapsamda
Motorlu taşıtlar vergisi
- 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kapsamda.
- 2014 yılı Temmuz taksiti kapsam dışı
Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
- 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olan cezalar kapsamda
İdari para cezaları
- 30.04.2014 tarihinden önce verilen, 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olan cezalar kapsamda
6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar
- 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşen alacaklar kapsamda
Emlak vergisi
- Vadesi 30.04.2014 ve öncesine ait olup 10.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan vergi kapsamda
- 2014 yılı emlak vergisi kapsam dışı
Belediyelerin su alacakları
- Vadesi 30.04.2014 ve öncesine ait olup 10.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan su kullanımından doğan alacaklar kapsamda
  
 
1.d) KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
 
·         Kamu borçlarını Kanun kapsamında yapılandırmak isteyenlerin, 01.12.2014 tarihine kadar, borçlu oldukları idarelere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
 
·         Başvuruda kullanılacak dilekçe örnekleri Tebliğ ekinde yayımlanmıştır.
 
·         Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir.Yapılandırma kapsamına giren borçların tamamı için yapılandırma talep edilebileceği gibi sadece bazı dönem ve türler için bu olanaktan yararlanılabilir.
 
 
1.e) KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA ALACAK TUTARININ  TESPİTİ
 
·         Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında, bu alacaklara ilişkin faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacaktır.
 
·         Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için esas alınan hesaplama yöntemleri kullanılarak tespit edilecektir. Bu tutarın hesaplanmasında, Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanun’a göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.
 
·         Hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması halinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş olan orandır.
 
·         Düzenleme gereği, Kanun’un yayımlandığı Eylül 2014 ayı için Ağustos/2014 ayına ait Yİ-ÜFE aylık değişim oranı kullanılacaktır.
 
 
1.f) YAPILANDIRILACAK BORÇ TUTARI ŞU ŞEKİLDE HESAPLANACAKTIR.
 
VERGİ ASILLARINA;
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ UYGULAMA
Vade tarihinden, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,
 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır
- Daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,
 
Kanun’un yayımlandığı 11.09.2014 itibariyle (bu tarih hariç) kesinleşmiş ve bu tarihe kadar (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi aslına bağlı vergi cezaları ve bu cezalara ilişkin gecikme zamları hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

 

Tecilli Alacakların Yapılandırılması
 
Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlardan, Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabilir.
Bu takdirde;
 
- Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için her hangi bir işlem yapılmaz.
 
- Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilir.
 
 
e) Ödeme Süresi ve Taksitlendirme
 
·         Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapmaları mümkündür.
 
·         Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara, ilk taksiti Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay olan Aralık 2014’den başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 aya kadar vade tanınmaktadır.
 
·         Taksit sayısı konusunda bir tercih yapılmaması durumunda, idare tarafından en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı borçluya verilecektir.
 
·         Borçlular isterlerse tercih ettikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapabilirler. Bu durumda hesaplamada kullanılan katsayı düzeltilerek yeniden hesaplama yapılır.
 
·          Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak,
 
·         -Taksitle ödeme olanağının kullanılması durumunda, taksitler tercih edilen ödeme süresine göre belli bir katsayıyla artırılacak, artırılmış tutarlar taksit sayısına bölünerek borç tutarı eşit taksitler halinde ödenecektir.
 
 
Tercih edilebilecek taksit sayısı, tercih edilen taksit sayısına göre ödeme vadesi ve ödeme vadesine göre ödenecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak katsayılar  tabloda yer almaktadır.
 
Seçilen Taksit Sayısı
                                  Ödeme Süresi (Ay)
                                      Katsayı
6
12
1,05
9
18
1,07
12
24
1,10
18
36
1,15
 
Cari Dönem Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi
 
Kanun’a göre;
 
- Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,
- Stopaj gelir/kurumlar vergisi,
- Katma değer vergisi ve
- Özel tüketim vergisi
 
için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme  Süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan bu borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.
 
Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanun uygulaması çerçevesinde belirlenecektir. Buna göre;
 
- 6183 sayılı Kanun’a göre borçları tecil edilen mükelleflerin çok zor durumda bulundukları kabul edilecektir.
 
- Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle (Örneğin, katma değer vergisi gibi taksitlendirilmesi uygun görülmeyen vergiler veya diğer nedenler) uygun görülmeyenler için tecil yapılmamakla birlikte, çok zor durum halinin varlığı tespit edilmişse madde hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
 
 
 
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
 
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir
 
Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin (2014 yılı için bir taksitin) süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
 
 
2)  6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KASA HESABININ DÜZELTİLMESİ
 
 
6552 sayılı Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa
mevcutlarını düzeltme olanağı getirilmiştir
 
Düzenleme kapsamına;
 
- Mükellefler açısından
 
- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
 
- Düzeltilecek kıymetler açısından
 
- Kasa mevcudu
 
- Dönem açısından
 
- 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülen ve gerçekte işletmelerinde bulunmayan tutar
 
girmektedir.

 

Kayıtlarda Yer aldığı halde işletmede fiilen olmayan kasa mevcudunun düzeltilmesinde;
 
·           Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda 31.12.2013 tarihli bilanço
 
·           Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş kurumlarda ise 2013 yılı içinde sona eren hesap dönemine ait beyanname ekinde vergi dairesine verilen bilanço esas alınacak,
 
·           kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır.
 
·           31.12.2013 tarihi itibariyle kasada görülen tutarın fiilen bulunmayan kısmı düzeltilebilecektir.
 
·           Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanarak vergi aynı süre içinde ödenecektir.
 
·           31.12.2014 sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek
·            
·           Düzeltilecek tutarın hiçbir zaman 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan tutarı geçemeyeceği gibi, 1.1.2014 tarihi ile düzeltmenin yapıldığı tarih arasındaki işlemlerden bilançoda yer alan tutarların bir kısmının gerçek olduğunun anlaşılması durumunda, bu tutar için de düzeltme yapılamayacaktır.
 
Bu kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;
 
·           Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek,
·           Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.
 
 
 
3) ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÜZELTİLMESİ.
 
 
6552 sayılı Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabını düzeltme olanağı getirilmiştir
 
Düzenleme kapsamına;
 
- Mükellefler açısından
 
- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
 
- Düzeltilecek kıymetler açısından
 
,- İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarı
 
- Dönem açısından
 
- 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülen net alacak tutarı
 
girmektedir.
 
 
 
Yasal düzenlemeye göre, kapsama giren net alacak tutarı;
 
·                     31.12.2014 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,
·                     Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanacak vergi aynı süre içinde ödenecektir.
 
Düzeltmede;
 
·                     -Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda 31.12.2013 tarihli bilanço
·                     -Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş kurumlarda ise 2013 yılı içinde sona eren hesap dönemine ait beyanname ekinde vergi dairesine verilen bilanço
esas alınacak,
 
·                     Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır.
·                      
·                     Yapılan beyanla ilgili olarak, düzeltilen tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacak
 
·                      Yapılan düzeltme beyanı nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde düzeltme yapılabilecek
 
·                      Bu kapsamda yapılan düzeltme işlemleri nedeniyle yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacak
 
Kapsama giren net alacak tutarının düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;
 
·                     Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek,
·                     Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.
 
Düzeltilecek tutarın hiçbir zaman 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan tutarı geçemeyeceği gibi, 1.1.2014 tarihi ile düzeltmenin yapıldığı tarih arasındaki işlemlerden bilançoda yer alan tutarların bir kısmının gerçek olduğunun anlaşılması durumunda, bu tutar için de düzeltme yapılamayacaktır.
 

FeedCount-Like Google Analytics Statistics - Simple Demo
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'GAPI: Failed to authenticate user. Error: "Error=BadAuthentication "' in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php:418 Stack trace: #0 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php(62): gapi->authenticateUser('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #1 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/advanced.php(81): gapi->__construct('alpar@zoniletis...', 'kurucesme') #2 /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/index.php(132): include('/home/consultav...') #3 {main} thrown in /home/consultavergi.com.tr/httpdocs/google-analytics-counter/advanced/gapi.class.php on line 418